Sklep ze zdrową żywnością w Rymanowie Zdroju. Produkujemy regionalne przyprawy, herbaty, warzywka i musli.
MENU
Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności do pobrania

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego prowadzonego przez Biuro Pielgrzymkowo-

Turystyczne „Mateusz”

1. Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zwanego dalej: „sklepem
internetowym”).
2. Właścicielem sklepu internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Biuro
Pielgrzymkowo-Turystyczne „Mateusz” właściciel Barbara Bączek z siedzibą, Al.
Słoneczna 1 B , 38-440 Iwonicz - Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 684 100 09 12, REGON 370052421;
3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z
Administratorem elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail:
bptmateusz@gmail.com lub pisemnie na adres: Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne
„Mateusz” właściciel Barbara Bączek z siedzibą – Al. Słoneczna 1B, 38-440 Iwonicz
Zdrój.
4. Dane osobowe zbierane przez BPT „Mateusz” za pośrednictwem sklepu internetowego są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
również RODO. BPT „Mateusz” dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy.

§ 1

Cele, rodzaj przetwarzanych danych oraz podstawa prawna

1. BPT „Mateusz” zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, będących Klientami sklepu
internetowego.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
a. Założenia przez niego indywidualnego konta i zarządzania tym kontem w sklepie
internetowym - podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży -
podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
c. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. korzystania z usługi „zamieść opinię”, w celu wyrażenia opinii o usłudze i
zamówionym towarze - podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
e. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego
prawnie uzasadnionego interesu, - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
f. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów
prawa w tym m. in. obsługa reklamacji - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3. W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje:
a. adres e-mail;

b. imię i nazwisko.
4. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym
czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje następujące
dane:
a. adres e-mail;
 b. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem
domu/mieszkania.
c. imię i nazwisko;
d. numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące
dane:
a. adres e-mail;
b. imię i nazwisko.
9. W przypadku zgłoszenia i uznania reklamacji, Klient podaje:
a. Imię i nazwisko
b. Nr konta bankowego.
10. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie swój
pseudonim, nick lub imię.
11. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny
adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
12. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w
sklepie internetowym - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
13. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane
osobowe podane przez Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z
usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody -
podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
14. Przekazanie danych osobowych do sklepu internetowego jest dobrowolne, w związku z
zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony
internetowej sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w
formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta
Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta uniemożliwi
złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2

Udostępnianie, powierzanie i przechowywanie danych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla
których zostały zebrane tj.:
a. W zakresie realizacji zawartej umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym
czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych
interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń.
b. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres
i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe.
c. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do
czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
d. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
2. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego będą:
doręczyciele/kurierzy dostarczający zamówione towary, biuro rachunkowe Administratora
wspierające procesy księgowe, podmiot świadczący usługę IT dla Administratora,
przewoźnicy, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych oraz organy władzy
publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których są przetwarzane - realizacja umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane
osobowe Klienta przetwarzane są do momentu jej wycofania.
5. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne
zgodne z właściwymi przepisami prawa, zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo
danych, uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
6. Źródłem pochodzenia danych osobowych są Klienci składający zamówienie w sklepie
internetowym lub dokonujące założenia konta.
7. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania wykonywanego w oparciu o posiadane dane, w szczególności
dane dotyczące świadczonych usług.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani wykorzystywane
przez Administratora w innym celu niż zostały zebrane.
§ 3

Mechanizm cookies, adres IP

Ogólne informacje
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.
2. Sklep internetowy może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany
komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług
internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany

przez sklep internetowy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu
internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji
obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści
sklepu internetowego. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.
3. Sklep internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie
ponosi on odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo do:
a. cofnięcia zgody jakiej udzielił sklepowi internetowemu. Cofnięcie zgody ma skutek
od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
dokonywane przez sklep internetowy, zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji,
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które
zgodnie z prawem sklep internetowy mógł świadczyć jedynie za zgodą;
b. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną
zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
e. sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
f. dostępu do treści swoich danych osobowych;
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile
uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

§ 5

Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Sklep internetowy zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Klienta w Serwisie.
2. Sklep internetowy stosuje certyfikat SSL .
3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym utracił w jakikolwiek
sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
4. Sklep internetowy nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania
nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym.
Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej
zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej sklepu, gdzie Klient
będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

5. Sklep internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła
dostępowego do konta Klienta.

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
bptmateusz@gmail.com