Sklep ze zdrową żywnością w Rymanowie Zdroju. Produkujemy regionalne przyprawy, herbaty, warzywka i musli.
MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Smak Natury

§1  Informacje ogólne


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem https://e-smaknatury.pl/
 2. Administratorem sklepu internetowego jest BPT „Mateusz”, Al. Słoneczna 1 B , 38-440 Iwonicz - Zdrój wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP PL 684 100 09 12, REGON 370052421;
 3. Klient korzystający z Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres bptmateusz@gmail.comlub pod numerem telefonu +48 603 331 530

 

II.Definicje

 1. Adres e-mail– adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto”.
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 3. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zakładanie Konta.
 4. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do jego Loginu, które w połączeniu z loginem umożliwiają (a) zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu oraz (b) zakładanie Konta, które mogą być później zmienione przez danego Klienta.
 6. Klient -każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Konsument- wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, która może zawierać Umowę w ramach Serwisu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BPT „Mateusz”, Al. Słoneczna 1 B , 38-440 Iwonicz - Zdrój, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIPPL 684 100 09 12, REGON 370052421
 9. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 10. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 11. Login– adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Klienta podany podczas procedury rejestracji do Serwisu i mu przypisany, umożliwiający danemu Klientowi zalogowanie się do Konta i korzystania z Serwisu.
 12. Pliki cookie– pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin na stronie Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.
 14. Regulamin– niniejszy regulamin.
 15. Umowa– umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 16. Zamówienie– oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

 §2 Zakładanie konta

 1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Klienta. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient może również podać numer telefonu komórkowego.
 4. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 5. W ramach procedury zakładania Konta każdy Klient samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.
 6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Klienta.
 7. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Serwisu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze, w tym o zasadach z jego rezygnacji można znaleźć tutaj.(?)
 8. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Klienta, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 9. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Serwisu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Klient.
 10. Klient zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu „Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „Moje Konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową.

 

§ 3   Składanie zamówienia i zawarcie Umowy

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 7. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z przerwą od 20 grudnia do 6 stycznia następnego roku.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia do dwóch dni roboczych.
 9. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub przesłania potwierdzenia przelewu drogą e-mail bptmateusz@gmail.com

§ 4. Zawarcie Umowy

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 5  Koszty i termin wysyłki

 

 1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 2. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 3. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 5 dni roboczych). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§ 6  Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
 3. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

§ 7  Procedura reklamacji

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres: bptmateusz@gmail.comw celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do sklepu drogą mailową na adres bptmateusz@gmail.com. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
 5. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
 6. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
 7. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub zwrotu paragonu wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

§ 8  Zwrot towarów

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
 3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres bptmateusz@gmail.comlub pocztową w formie pisemnej na adres ul. Aleksiewicza 31, 38-440 Iwonicz – Zdrój oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

§ 9  Zwrot pieniędzy

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

 § 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 11  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną lub informacji na stronie sklepu internetowego.


 

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

 

Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)